Holmes Norton Apologizes to Koskinen

June 25, 2014 | 12:16 PM EDT

Holmes Norton Apologizes to Koskinen